Regulamin konkursu 'Nad dachami Bielska-Białej'

REGULAMIN KONKURSU „Nad dachami Bielska-Białej”
 
§ 1. Definicje
 
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
 
„Konkurs” – konkurs pod nazwą „Nad dachami Bielska-Białej” prowadzony na zasadach określonych Regulaminem.
„Organizator” - jednoosobowa działalność gospodarcza Szymon Prus IT z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Plastyków 30, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-253-80-83.
„Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w Konkursie, zamieszkująca na stałe na terytorium Polski.
"Dron" - bezzałogowy statek powietrzny; quadrocopter.
"Lajk" - funkcja portalu Facebook polegająca na oznaczaniu komentarza znacznikiem "Lubię to!"
"Polubienia" - funkcja portalu Facebook polegająca na oznaczaniu komentarza znacznikiem "Lubię to!"
 
§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 
1. Konkurs prowadzony jest od dnia 28 sierpnia 2016r. do dnia 10 września 2016r.
 
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
 
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta na portalu Facebook.
 
§ 3. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
 
1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w portalu Facebook komentarza pod postem dotyczącym konkursu "Nad dachami Bielska-Białej" z wybraną przez Uczestnika lokalizacją, której Uczestnik sugeruje sfotografowanie z powietrza przy użyciu quadrocoptera (potocznie zwanego Dronem).
 
2. Podana lokalizacja musi zawierać się w obszarze odległym nie więcej niż 30km od centrum miasta Bielska-Białej. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia komentarza (jego usunięcia) z daną lokalizacją jeśli uzna, że lot dronem w tym miejscu jest niebezpieczny lub niemożliwy ze względu na obowiązujące prawo - bezpieczeństwo ponad wszystko! W takim wypadku Organizator poinformuje Uczestnika, poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook, o usunięciu jego komentarza.
 
4. Z Konkursu wykluczone są następujące lokalizacje: Teatr Polski, Plac B.Chrobrego, Zamek Sułkowskich, Ratusz, ul. 11 Listopada, SDH Klimczok, Galeria Sfera, Plac Wolności, Plac Wojska Polskiego, Stary Rynek, Lotnisko B-B Aleksandrowice - komentarze z tymi lokalizacjami będą usuwane przez Organizatora i nie będą brału udziału w Konkursie.
 
5. W przypadku podania więcej niż jednej lokalizacji przez tego samego Uczestnika lub więcej niż jednego komentarza od danego Uczestnika - Organizator będzie brał pod uwagę najstarszy komentarz tego Uczestnika i pierwszą lokalizację z danego komentarza.
 
6. O miejscu na podium decyduje ilość zdobytych lajków (polubień) danego komentarza - im więcej polubień tym wyższe miejsce na podium.
 
7. Nagrody otrzymuje 3 użytkowników, których komentarze będą miały najwięcej polubień.  
 
8. Ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się za pośrednictwem profilu Nad dachami na portalu Facebook.
 
9. Wykluczeniu z Konkursu podlegają zgłoszenia (komentarze) naruszające prawo lub dobre obyczaje, a w szczególności zgłoszenia (komentarze) zawierające treści wulgarne, naruszające dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej innych osób, pornograficzne, obraźliwe, dyskryminujące lub rasistowskie a także naruszające uczucia religijne.
 
10. Niezależnie od postanowienia ust. 3 w Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia (komentarze), które administrator portalu Facebook usunie lub trwale uniemożliwi do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu tego serwisu.
 
§ 4. Nagrody oraz ich wydanie
 
1. Nagrodami w Konkursie są:
nagroda I stopnia - Quadrocopter Syma X5SC o wartości 199,00 zł brutto (sto dziewięćdziesiąt złotych 0/100)
nagroda II stopnia – Lokalizator GPS TK102B o wartości 99,00 zł brutto (dziewięćdziesiąt złotych 0/100)
nagroda III stopnia – Voucher na godzinny instruktaż z operatorem drona o wartości 100,00 zł brutto (sto złotych 0/100)
 
2. Nagrody zostaną przyznane w następujący sposób:
a) nagroda I stopnia – za zajęcie 1 miejsca według ilości zdobytych polubień komentarza w czasie trwania Konkursu
b) nagroda II stopnia – za zajęcie 2 miejsca według ilości zdobytych polubień komentarza w czasie trwania Konkursu
c) nagroda III stopnia – za zajęcie 3 miejsca według ilości zdobytych polubień komentarza w czasie trwania Konkursu
 
3. W terminie jednego tygodnia od daty ogłoszenia wyników konkursu, Organizator skontaktuje się za pośrednictwem wiadomości prywatnej na portalu Facebook ze zwycięzcami Konkursu. W terminie jednego tygodnia od ogłoszenia wyników konkursu, zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane adresowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres dostawy nagrody, numer telefonu.
 
4. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu lub poprzez dostarczenie do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru jeśli Organizator ustali taką formę z Uczestnikiem poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.
 
5. Nagrody w konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 
6. Zobowiązanie Organizatora do wydania nagród stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Termin, w którym można ubiegać się o nagrody określony jest w §2 ust. 1 Regulaminu.
 
7. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
 
8. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Vouchery mogą zostać wykorzystane przez Uczestnika również na rzecz osób trzecich, z tym, że nie jest dozwolone odsprzedawanie voucherów ani oferowanie ich innym osobom w celu odsprzedaży.
 
§ 5. Dane osobowe
 
1. Podczas trwania Konkursu dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników i wydaniem nagród w Konkursie.
 
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania i zmiany oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
 
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.
 
6. Uczestnik wysyłając zgłoszenie konkursowe, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie.
 
7. Dodając komentarz i przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych (login - imię i nazwisko/pseudonim z profilu na portalu Facebook) w przypadku laureatów Konkursu na fanpage-u Nad dachami na portalu Facebook  oraz na stronie internetowej www.naddachami.pl.
 
8. Dane adresowe niezbędne do wydania nagrody Uczestnikowi nie będą kopiowane i przetwarzane (pozostają na portalu Facebook w wiadomości prywatnej) - służą tylko i wyłącznie do zaadresowania przesyłki z nagrodą lub umówienia spotkania podczas, którego zostanie przekazana nagroda. 
 
9. Dane adresowe niezbędne do wydania nagrody podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
 
 
§ 7. Reklamacje
 
1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu powinny być przesłane na adres Organizatora w formie pisemnej lub e-mailowej na adres: kontakt@naddachami.pl i zawierać: Login (imię i nazwisko/pseudonim) z portalu Facebook Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz podanie powodu reklamacji.
 
2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail (stosownie do formy złożenia reklamacji), w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 
§ 8. Dodatkowe informacje
 
Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook NIE sponsoruje i NIE uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.
 
§ 9. Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.naddachami.pl i w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.